Kako djeluje CELLFOOD?

1. Visoka biološka dostupnost koloidnosti

Cellfood ima koloidna svojstva i negativan naboj, zato ima i jednaka svojstva kao i
krv i limfa. Sa svojim samostojnim ionima i molekulama jednostavno, brzo i učinkovito prolazi kroz stanične membrane, i zbog toga su hranjivi sastojci dostupni stanicama i procesima koji se odvijaju u samim stanicama.

2. U staničnoj elektrani (mitohondrijima) nastaje energija u obliku ATP-molekulama i pri tome se neutraliziraju slobodni i suvišni radikali

a/ Cellfood je zbog svojih kemijskih i fizikalnih osobina bipolaran i di bazičan, zato unaša hranjive sastojke pod različitim biološkim uvjetima (bipolnost znači da je Cellfood
uspješan u svakom polarnom organu, dibazičnost znači da je uspješan u svakom
pH-stanju i da nastoji uspostaviti što normalniji pH). Cellfood povećava sposobnost svake
stanice, da usiše ne samo hranjive sastojke, koji su sastavni dio Cellfooda, nego i sve
elemente, koje ih tjelo usiše u 24 sata nakon upotrebe Cellfood kapljica.

Do danas nije poznat niti jedan primjer toksičnog djelovanja Cellfooda.
b ® / CELLFOOD – zaštićena formulacija uzrokuje disocijaciju molekula vode na kisikove
anione i vodikove protone: H2O>O-2H+, simultano, u lančanoj reakciji, koja uključuje
samo 1:500.000 svih molekula tekućine , koja je dostupna u određenom vremenu.

To u tijelu dovodi do nastanka dodatnih zaliha aktivnog i upotrebljivog kisika. Cijepanje
molekula vode je omogućeno, jer se snižava jačina vezanih elektrona (prijenos iona).
CELLFOOD formula je jedinstvena, jer oslobađa kisikove anione. Ti kisikovi anioni su lovci
opasnih kisikovih pozitivnih iona, koje svi poznajemo kao opasne slobodne radikale.
Oni su glavni krivci u ubrzanom starenju i kod degenerativnih oboljenja. Ti pojedinačni
nestabilni kisikovi ioni (O+ i O-) se međusobno privlače i tvore stabilan čist kisik O2
na staničnoj osnovi.